Polityka Cookies

Ta polityka okre?la, jak wykorzystywane s? pliki cookies na nast?puj?cych stronach: www.missguided.co.uk; www.missguidedus.com www.missguidedau.com; www.missguided.eu; www.missguidedfr.fr; www.rickyscreaturecomforts.com/pl; www.rickyscreaturecomforts.com/de; and www.rickyscreaturecomforts.com/es oraz w naszych sklepach (“Sklepach”). Korzystaj?c z tych stron,?akceptujesz i wyra?asz zgod? na warunki niniejszej polityki.("Polityka").

Missguided?Limited (numer firmy 03235904)?(?"my",?"nas",?"nasz"?i?"Missguided") 75 TRAFFORD?Wharf?Road, Manchester, Wielka Brytania?M17?1ES?jest w?a?cicielem i operatorem witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej polityki od czasu do czasu. Polityka ta zosta?a ostatnio aktualizowana w dniu 14 wrze?nia 2018 r.

U?ywanie plików cookies

Nasze witryny i sklepy u?ywaj? plików cookie, aby odró?ni? Ci? od innych u?ytkowników Witryn i Sklepów. Pomaga nam to zapewni? Ci pozytywne wra?enia podczas korzystania z naszych witryn i sklepów, a tak?e pozwala nam to na wprowadzanie ulepszeń na naszych stronach i w sklepach.

Plik cookie to ma?y plik liter i cyfr, który przechowujemy w Twojej przegl?darce lub na twardym dysku komputera, je?li wyrazisz na to zgod?. Pliki cookie zawieraj? informacje, które s? przesy?ane na dysk twardy komputera.

U?ywamy nast?puj?cych plików cookie:

 1. Niezb?dne umo?liwiaj? korzystanie z us?ug dost?pnych na Stronach. Nale?? do nich na przyk?ad, cookies?pozwalaj?ce Ci na zalogowanie si? do zabezpieczonych obszarów na Stronach oraz na u?ycie koszyka.
 2. Wydajno?ciowe pozwalaj? nam one rozpozna? i policzy? liczb? odwiedzaj?cych oraz zobaczy?, w jaki sposób u?ytkownicy poruszaj? si? na Stronach, podczas korzystania z nich. To pomaga nam poprawi? sposób dzia?ania Stron, na przyk?ad, poprzez zapewnienie, ?e u?ytkownicy z ?atwo?ci? znajduj? to, czego szukaj?.
 3. Funkcjonalne umo?liwiaj? nam rozpoznanie Ci?, gdy ponownie u?ywasz naszych Stron. To pozwala nam na personalizacj? naszej strony internetowej dla Ciebie, jak równie? zapami?tanie Twojego imienia i preferencji (na przyk?ad, wybór j?zyka lub regionu).
 4. Reklamowe rejestruj? one Twoje wizyty na Stronach, zak?adki i linki, które otworzy?e?. B?dziemy wykorzystywa? te informacje, aby dostosowa? nasz? Stron? i wy?wietlane reklamy do Twoich zainteresowań. W tym celu mo?emy równie? przekazywa? te informacje osobom trzecim.

W poni?szej tabeli mo?esz znale?? wi?cej informacji na temat poszczególnych plików cookie, których u?ywamy i celów, dla których ich u?ywamy:

Typ pliku cookie Przeznaczenie
Google Analytics S?u?y do zbierania informacji o tym, w jaki sposób u?ytkownicy korzystaj? ze Stron. Pliki cookie zbieraj? informacje anonimowo, w tym liczb? odwiedzaj?cych Strony, z jakich stron odwiedzaj?cy zostali przekierowani, jak i równie?, które dok?adnie strony odwiedzili. U?ywamy tych informacji do opracowywania raportów, co pomaga nam ulepsza? nasze Strony.
QueueIT Plik wykorzystywany w celu umo?liwienia nam ograniczenia przej?cia do witryny w sposób "pierwsze przysz?o pierwsze wysz?o", gdy witryna jest pod nieoczekiwanym i znacznym obci??eniem.
_utma Ten plik u?ywany jest do rozró?niania u?ytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony po uruchomieniu biblioteki JavaScript i nie istniej? istniej?ce pliki cookie?__utma. Plik cookie jest aktualizowany za ka?dym razem, gdy dane s? przesy?ane do?Google?Analytics.
_utmb
_utmc

Te pliki cookie dzia?aj? w tandemie i s? u?ywane do obliczania d?ugo?ci odwiedzin. Plik cookie __utmb wskazuje dok?adny czas przybycia, a nast?pnie Google __utmc rejestruje dok?adny czas wyj?cia u?ytkownika.

Poniewa? __utmb liczy odwiedziny wst?pne, jest to plik cookie sesji i wygasa pod koniec sesji, np. kiedy u?ytkownik opuszcza stron?. Zanim up?ynie termin wa?no?ci pliku cookie __utmc, musi min?? znacznik czasu wynosz?cy 30 minut. Dany __utmc nie mo?e stwierdzi?, czy sesja przegl?darki lub strony internetowej si? zakończy. Dlatego, je?li w ci?gu 30 minut nie zostanie zapisany ?aden nowy widok strony, plik cookie wyga?nie.

_utmz Ten plik cookie zapisuje ?ród?o ruchu i pokazuje, w jaki sposób u?ytkownik dotar? na Stron?. Ten plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka JavaScript jest uruchamiana i jest aktualizowana za ka?dym razem, gdy dane s? przesy?ane do Google Analytics.
Google AdWords
ld
_drt

Ten plik cookie s?u?y do ?ledzenia odwiedzin i zamówień z?o?onych poprzez reklamy w wyszukiwarce Google oraz wy?wietlanych sieci. Ten plik cookie jest wywo?ywany, gdy u?ytkownik odwiedza witryn? i dokonuje zakupu za po?rednictwem reklam sponsorowanych przez Google i jest uruchamiany na stronie potwierdzenia.

Wi?cej informacji: http://www.google.com/ads/preferences/?hl=en

Optimizely
optimizelyEndUserId and optimizelyRedirectData

Te ciasteczka testuj? i dostosowuj? witryny?Missguided, aby zapewni? lepsze?do?wiadczenia klienta. Przechowuj? anonimowy identyfikator z innymi informacjami dotycz?cymi bie??cej sesji. Korzystamy z tych informacji, aby tworzy?, dostosowywa? i ulepsza? do?wiadczenia klienta podczas robienia zakupów online z?Missguided.

Wi?cej informacji: https://www.optimizely.com/

Google Tag Manager

Te pliki cookie s?u?? do zbierania informacji o tym, w jaki sposób u?ytkownicy korzystaj? ze Stron. Pliki cookie gromadz? informacje w anonimowej formie, w tym liczb? odwiedzaj?cych Strony, z których odwiedzaj?cy odwiedzaj? Strony i odwiedzane przez nich poszczególne strony.

Wi?cej informacji: http://www.google.co.uk/tagmanager

Missguided: U?ywamy plików cookie sesji, aby zapami?ta? dane logowania, Twoje preferencje (np. wybór waluty) i to, co doda?e? do koszyka. Je?li te pliki zostan? wy??czone, niektóre funkcje witryny zostan? utracone.
FRONTEND Ten plik cookie przechowuje Twój identyfikator sesji na serwerze.
CUSTOMER Ten plik cookie jest zaszyfrowan? wersj? identyfikatora klienta w sklepie.
CUSTOMER_INFO Ten plik cookie jest zaszyfrowan? wersj? grupy klientów, do której nale?y klient.
CUSTOMER_AUTH Ten plik cookie informuje nas, czy aktualnie jeste? zalogowany do sklepu.
NO_CACHE Ten plik cookie wskazuje, czy witryna mo?e korzysta? z pami?ci podr?cznej.
WISHLIST To jest zaszyfrowana lista produktów, które doda?e? do swojej listy ?yczeń.
LAST_CATEGORY Ten plik cookie informuje nas, kiedy ostatnio odwiedzi?e? kategori?.
CATEGORY ID Ten plik cookie przechowuje identyfikator kategorii.
VIEWED_PRODUCT_IDS Ten plik cookie informuje nas o produktach, które ostatnio przegl?da?e?.
CATEGORY_INFO Ten plik cookie przechowuje informacje o kategorii na stronie, co pozwala nam szybciej wy?wietla? poszczególne strony.

Pliki Cookies Stron Trzecich

Prosimy pami?ta?, ?e strony trzecie (w tym na przyk?ad sieci reklamowe i dostawcy us?ug zewn?trznych, takich jak us?ugi analizy ruchu sieciowego) mog? równie? u?ywa? plików cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Sugerujemy sprawdzenie stron internetowych podmiotów trzecich, aby uzyska? wi?cej informacji na temat ich plików cookie i sposobu zarz?dzania nimi.

Poni?ej znajduje si? lista niektórych partnerów zewn?trznych, którzy mog? ustawia? pliki cookie na Twoim urz?dzeniu:

Strony trzecie Do czego s?u?? ich pliki cookie
Intelligent Reach

Dzia?aj? jako naza strona trzecie w celu udost?pniania danych o produktach oraz przechwycaj? informacje o produktach jak i interakcje w celu wype?nienia kampanii marketingowych.

Wi?cej informacji: http://www.intelligentreach.com/privacy-cookies

Criteo

U?ywaj? danych plików cookie, aby ponownie nawi?za? kontakt z potencjalnymi klientami, którzy opu?cili witryn? za pomoc? dynamicznych banerów ponownego kierowania. Pliki cookie pozwalaj? banerom zawiera? najbardziej odpowiednie, specyficzne dla produktu zalecenia w czasie rzeczywistym, osobiste dla danej osoby

Wi?cej informacji: http://www.criteo.com

Marin

Marin wykorzystuje pliki cookie, aby?my mogli zrozumie?, w jaki sposób u?ytkownicy korzystaj? ze Stron oraz aby?my mogli mierzy? i ulepsza? dzia?anie Stron. Na przyk?ad pomagaj? nam dowiedzie? si?, które strony s? najbardziej i najmniej popularne. Licz? takie rzeczy jak liczba odwiedzaj?cych, jak d?ugi czas ludzie sp?dzaj? na stronie oraz jak j? znajduj?. Dzi?ki temu wiemy, gdzie dzia?amy dobrze i gdzie mo?emy wprowadzi? poprawki, jak równie? daje nam mozliwo?c upewnienia si?, ?e strony ?aduj? si? szybko i wy?wietlaj? prawid?owo.

Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie s? anonimowe i nie s? powi?zane z ?adnymi danymi osobowymi dotycz?cymi u?ytkownika.

Wi?cej informacji: http://www.marinsoftware.co.uk

SkyGlue

Skyglue wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o tym, w jaki sposób u?ytkownicy korzystaj? ze Stron. Pliki cookie gromadz? informacje w anonimowej formie, w tym liczb? odwiedzaj?cych Strony, z których odwiedzaj?cy odwiedzaj? Strony i odwiedzane przez nich poszczególne strony.

Wi?cej informacji: http://www.skyglue.co.uk

Twitter

Twitter wykorzystuje pliki cookie. S?u?? one do anonimowego rejestrowania, ?e u?ytkownik klikn?? link do dodania na Twitterze, który przekierowa? u?ytkownika na strony Missguided

Wi?cej informacji: https://twitter.com/privacy

Facebook

Facebook wykorzystuje pliki cookie. S?u?? one do anonimowego rejestrowania, ?e u?ytkownik klikn?? link do dodania na Facebooku który przekierowa? u?ytkownika na strony Missguided.

Wi?cej informacji: https://en-gb.facebook.com/help/cookies

Anwin

Awin wykorzystuje pliki cookie. S?u?? one do anonimowego rejestrowania, ?e u?ytkownik klikn?? link do dodania na Awin który przekierowa? u?ytkownika na strony Missguided.

Wi?cej informacji: https://www.awin.com/gb

Struq

Pliki cookie Struq zbieraj? dane przegl?dania - takie jak produkty, które przegl?da?e?. Dane te mog? nast?pnie zosta? wykorzystane przez inne strony w sieci w celu wy?wietlania reklam zawieraj?cych produkty, na które patrzy?e? lub podobne produkty. Reklamy zawsze zawieraj? link do strony Polityki prywatno?ci firmy Struq.

Wi?cej informacji: http://www.struq.com/cookie-and-privacy-policy

Double Click

Te pliki cookie mog? informowa? Doubleclick, ile razy widzia?a? reklam? i, na przyk?ad, czy potrzebujesz zobaczy? wersj? brytyjsk? lub amerykańsk?. Te pliki cookies nie rejestruj? ?adnych informacji osobistych na Twój temat.

Wi?cej informacji: https://www.google.com/settings/ads?hl=en

UniDays

U?ywaj? plików cookie, aby zidentyfikowa? u?ytkownika przekierowanego z jego Strony. Pliki cookie zbieraj? informacje w miejscu transakcji, aby okre?li?, czy zamówienie zosta?o z?o?one.

Wi?cej informacji: https://www.myunidays.com/GB/en-GB/cookie-policy


Zarz?dzanie Plikami Cookies

Mo?esz zablokowa? pliki cookie, aktywuj?c ustawienie w przegl?darce, które pozwala ci odmówi? ustawienia wszystkich lub niektórych plików cookie. Jednak?e, je?li u?ywasz ustawień przegl?darki do blokowania wszystkich plików cookie (w tym podstawowych plików cookie), mo?esz nie mie? dost?pu do wszystkich lub cz??ci Stron.

Je?li nie masz pewno?ci, jakiego typu i wersji przegl?darki u?ywasz do uzyskania dost?pu do Internetu:
W przypadku komputerów PC: kliknij "Pomoc" u góry okna przegl?darki i wybierz opcj? "Informacje"
W przypadku komputerów Mac: przy otwartym oknie przegl?darki kliknij menu Apple i wybierz opcj? "Informacje"

Je?li nie masz pewno?ci, jakiego typu i wersji przegl?darki u?ywasz do uzyskania dost?pu do Internetu:
W przypadku komputerów PC: kliknij "Pomoc" u góry okna przegl?darki i wybierz opcj? "Informacje"
W przypadku komputerów Mac: przy otwartym oknie przegl?darki kliknij menu Apple i wybierz opcj? "Informacje".

W??czanie Cookies

Mo?esz w??czy? Pliki Cookies post?puj?c wed?ug instrukcji poni?ej, zale?nie od Twojej przegl?darki:

SAFARI ON OSX

 1. Kliknij na ?Safari” na górze okna Twojej przegl?darki i wybierz opcj? ?Preferencje”;
 2. Kliknij na ?Bezpieczeństwo”, nast?pnie ?Akceptuj pliki Cookies”
 3. Wybierz 'Tylko ze strony, do ktorej nawigujesz'

MOZILLA FIREFOX ON OSX

 1. Kliknij na “Mozilla” na górze okna Twojej przegl?darki I wybierz opcj? 'Preferencje';
 2. Przewiń zak?adk? w dó?, a? zobaczysz Cookies pod zak?adk? 'Prywatno?? i Bezpieczeństwo'
 3. Wybierz opcj? "W??cz ciasteczka tylko dla stron internetowych pochodz?cych".

OPERA

 1. Kliknij na “Opcje” na górze okna Twojej przegl?darki i wybierz opcj? 'Ustawienia';
 2. Nast?pnie wybierz opcj? 'Preferencje', wybierz zak?adk? 'Zaawansowane';
 3. Nast?pnie wybierz opcj? 'Zaakceptuj pliki cookies'.

Aby dowiedzie? si? wi?cej o plikach cookie i jak nimi zarz?dza? (w tym, jak je blokowa?), odwied? aboutcookies.org (otwiera si? w osobnym oknie). Prosimy pami?ta?, ?e nie ponosimy odpowiedzialno?ci za zawarto?? zewn?trznych stron internetowych.

Wi?cej informacji

Je?li potrzebujesz wi?cej informacji na temat plików cookie, których u?ywamy, napisz do dzia?u Obs?ugi Klienta, Missguided HQ, 75 Trafford Wharf Road, Manchester, Wielka Brytania, M17 1ES.